Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordredetaljer
Syn og Segn ordinær 1 år
12 mnd abonnement rabatt

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Salgsbetingelser abonnement

1. Parter

Selger er:
Tekstallmenningen AS
Østre Skostredet 10A, 5017 Bergen
kontakt@tekstallmenningen.no
og blir i det følgende benevnt “Selger”. Selger formidler utgivelser på vegne av utgivere.

Kjøper er den forbruker eller næringsdrivende som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt
“Kjøper”.

Kjøper og Selger blir i fellesskap benevnt “Partene”.

Det er ikke tillatt for forbrukere under 18 år å handle hos Selger uten foresattes samtykke.

Disse salgsbetingelser gjør seg gjeldende for kjøp av abonnement som gjennomføres via Selgers
nettside, www.tekstallmenningen.no.

2. Abonnementet

Abonnementet gjelder i ett år fra og med utgivers kommende utgivelse, og fornyes automatisk inntil
Kjøper sier det opp.

Utgiverne står ansvarlig for innholdet i utgivelsene.

3. Avtalen

Avtalen mellom Kjøper og Selger består av disse salgsbetingelsene (“Salgsbetingelsene”), bestillingen
og ordrebekreftelsen (“Avtalen”).

Ved eventuell motstrid vil det som er særskilt avtalt mellom Partene i ordrebekreftelsen ha forrang,
såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Utover det som fremkommer av Avtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende
forbrukerkjøpslovgivning. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven gjør seg imidlertid ikke gjeldende
hvor Kjøper er en næringsdrivende.

4. Bestillingsprosess og avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for Partene når bestillingen er sendt fra Kjøper og registrert hos Selger.

Når Selger har mottatt Kjøpers bestilling, skal Selger uten ugrunnet opphold sende en
ordrebekreftelse i retur til Kjøper. Kjøper må lese gjennom ordrebekreftelsen for å avdekke
eventuelle feil. Dersom Kjøper oppdager at ordrebekreftelsen ikke stemmer overens med
bestillingen, skal Kjøper varsle Selger om dette uten ugrunnet opphold.

Selger er likevel ikke bundet av Avtalen dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet
fra Selger som følger av nettbutikken eller av Kjøpers bestilling, og Kjøper forstod eller burde forstå
at det forelå en slik feil. Dette gjelder uavhengig av om Kjøper har mottatt ordrebekreftelse eller
ikke.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller deler av denne, dersom
produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil Kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med
informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere Selgers nye tilbud
med de endringer vi angir i forhold til sin bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser

Alle priser vises i Norske kroner og er inkludert eventuell MVA. Den totale prisen som Kjøper må
betale for varen vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader
forbundet med kjøpet.

6. Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten i bestillingsskjema. Transaksjonene foregår trygt og
sikkert og betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonene.
Kortinformasjon vil ikke bli utlevert til tredjepart. For kortbetaling se https://www.swedbankpay.no/.
Selger tilbyr Kortbetaling, Vipps, avtalegiro og faktura.

Ved betaling med faktura, fremgår betalingsfristen av fakturaen og er på minimum 14 dager etter
utstedelse. Fakturaavgift kan tilkomme.

7. Levering

Levering av varen skjer på den måte, på det sted og med den frekvens som er angitt i
ordrebekreftelsen. Selger er pliktig å levere varen uten unødig opphold.

Ved adresseendring i abonnementsperioden, er Kjøper ansvarlig for å gi Selger oppdatert
informasjon.

8. Risiko for varen

Selger har ansvar for varen frem til den blir levert til adressen oppgitt i bestillingen.

9. Undersøkelse av varen

Etter at varen er mottatt, bør Kjøper undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om
varen har blitt skadet under transporten, og for øvrig om varen har feil eller mangler.

10. Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper har rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter mottatt vare. Angreretten kan kun benyttes
dersom varen kan returneres i originalemballasjen, og er i det vesentlige uforandret. Kjøper har rett,
til å åpne pakken og prøve produktet, men det må ikke brukes utover det. Når Kjøper benytter seg av
angrerett betaler Kjøper selv returfrakten.

Hvis Kjøper benytter sin rett til å heve kjøp, vil Selger tilbakebetale hele beløpet av varen så snart
som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen de har mottatt varen.

Se også forbrukerrådet eller lov om fjernsalg.

11. Forsinkelse og manglende levering

Ved forsinket eller manglende levering fra Selger, kan Kjøper heve kjøpet og/eller kreve erstatning,
såfremt dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side.

Kjøper bør gi skriftlig melding til Selger dersom den vil påberope seg en av misligholdsbeføyelsene
(for eksempel ved e-post).

12. Reklamasjon

Hvis det oppdages en mangel ved varen må Kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget,
eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at Kjøper vil påberope seg mangelen
(reklamasjon). Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig, og det er to års reklamasjonsrett i henhold til
norsk lov.

13. Garanti

Selgers eller produsentens garantier medfører ingen begrensninger i Kjøperens rett til reklamasjon
og krav ved forsinkelser eller mangler etter punkt 10 og 11.

14. Selgers rettigheter ved Kjøperens mislighold

Dersom Kjøper ikke betaler eller overholder sine øvrige forpliktelser i henhold til Avtalen eller loven,
og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til forbrukerkjøpsloven
kapittel 9 holde varen tilbake, kreve oppfyllelse, kreve heving og kreve erstatning. Selger vil også
kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

15. Avbestilling og retur

Dersom Kjøper avbestiller varen før levering, kan ikke Selger fastholde kjøpet og kreve betaling.
Selger kan imidlertid kreve erstatning for tap den har lidt som følge av avbestillingen.

Etter at varen er levert, blir ikke Kjøper fritatt for betaling av kjøpesummen selv om varen returneres
til Selger. Betalingsplikten bortfaller likevel ved heving eller ved bruk av angreretten i henhold til
punkt 9 ovenfor.

16. Personalisering og profilering (Cookies)

Ved aksept av Salgsbetingelsene godtar Kjøper at de opplysninger som blir samlet inn av Selger på
Tekstallmenningen.no brukes til utsending av informasjon om Selgers tjenester, samt annen
direkte/indirekte markedsføring. Videre godtar også Kjøper at innsamlede opplysninger brukes til
statistikk, samt drift, vedlikehold og forbedring av Selgers tjenester.
Selger benytter seg av informasjonskapsler (Cookies) på Tekstallmenningen.no. Cookies er en datafil
som lagres på enheten Kjøper bestiller fra. Selger bruker Cookies blant annet til å analysere bruken
av Tekstallmenningen.no og til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlasting av materiale fra
nettsiden.

17. Personopplysninger (GDPR)

Informasjon om Selgers behandling av Kjøperens personopplysninger følger av Selgers
personvernerklæring: https://tekstallmenningen.no/personvern/

18. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og
omkostninger, er betalt i sin helhet.

19. Endring i Salgsbetingelsene

Selger forbeholder seg retten til å gjøre ensidige endringer i Salgsbetingelsene, herunder som følge
av endringer i lovgivningen. Slike endringer vil kun gjelde for kjøp som kommer i stand etter at
endringen er publisert i Salgsbetingelsene på Selgers nettsider.

20. Force Majeure

Unntatt for betalingsforpliktelser, kan ingen av Partene anses for å ha misligholdt en forpliktelse
etter Avtalen i den utstrekning den kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn
av en hendelse som etter norsk rett regnes som force majeure. Den part som blir forhindret i å
opprettholde sin forpliktelse etter Avtalen skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å
sikre oppfyllelse av Avtalen.

21. Tvister og lovvalg

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom
Kjøper og Selger, kan klages inn for Forbrukerrådet.

22. Copyright

Alt innhold på tekstallmenningen.no er Selger eller underleverandør av Selger sin eiendom, og er
beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at
varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av
produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under
enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er
eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.

Lukk